Transaction

Level Balance N2TK Market maker fee Market taker fee
0 Minimum 0 0.10 % 0.10 %
1 Minimum 100 0.08 % 0.08 %
2 Minimum 1000 0.06 % 0.06 %
3 Minimum 10000 0.04 % 0.04 %
4 Minimum 100000 0.02 % 0.02 %

Withdraw

Symbol Currency Minimum Withdraw Fee Withdraw Status Withdraw
MKT MarketCash 30 MKT 25 MKT Activated
MDTK MDTOKEN 5 MDTK 0.5 MDTK Activated
N2TK N2TK 1 N2TK 0.5 N2TK Activated
NBR2 NBR2 1 NBR2 0.001 NBR2 Activated
USDN Neutrino USD 0.5 USDN 0.10 USDN Activated
NBR Niobio Cash 5 NBR 1 NBR Disabled
TUNA TUNACOIN 4 TUNA 1 TUNA Activated

Deposit

Symbol Currency Minimum Deposit Fee Deposit Confirmations Status Deposit
MKT MarketCash 40 MKT 0 MKT 5 Activated
MDTK MDTOKEN 10 MDTK 0 MDTK 3 Activated
N2TK N2TK 2 N2TK 0 N2TK 3 Activated
NBR2 NBR2 2 NBR2 0 NBR2 3 Disabled
USDN Neutrino USD 1 USDN 0 USDN 5 Activated
NBR Niobio Cash 10 NBR 0 NBR 10 Activated
TUNA TUNACOIN 2 TUNA 0 TUNA 5 Activated